Ridskola

Kursplan

Ridledarna på ridskolan arbetar efter en utbildningsplan med mål för att kvalitetssäkra undervisningen.

Utbildningsplanen och målen finns anslaget i ridhuset.


Grupper och lektionstid

Deltagarna i föreningens ridgrupper delas in i grupper efter ålder och ridkunskap.

Lektionstiden är olika beroende på elevernas ålder och kunskapsnivå. Mer info finns här


Betalning av ridavgift

Ridavgiften betalas terminsvis.

Ridavgiften är satt efter ridtid, antal elever i gruppen samt ålder.

Avgiften skall vara GHF tillhanda innan terminsstart.


Ridabonnemang/uppsägning

När man fått plats i en ridgruppstår man kvar på platsen från termin till termin om man inte själv säger upp platsen. I och med att första betalningen har skett till ridskolan, har ett ridabonnemang tecknats.

Ridabonnemanget kan sägas upp inför höstterminen senast den 1 juni och inför vårterminen senast den 1 december.

Inför varje termin betalar man in en anmälningsavgift på 500kr (denna dras sedan från terminsavgiften). Om abonnemanget sägs upp efter denna tid återbetalas inte anmälningsavgiften(500kr).

Uppsägning skall ske skriftligt,via mail.

Om Du vill sluta under pågående termin kan Du inte kräva pengarna tillbaka.

För nya ridskoleelever(barn) är första lektionen prova på. Väljer man att avsluta efter prova på gången återbetalas allt utom 200kr. Uppsägning måste ske direkt efter lektionen.

Ridskolan reserverar sig för eventuellt byte av ridledare.


Avbokning av ridlektion och igenridning

En avbokad lektion kan INTE ridas igen, men vi är tacksamma om man ändå avbokar via hippocrates för att underlätta planeringen av hästar.


Sjukdomsfall/Sjukskrivning

Om du är sjuk under en längre tid får du mot uppvisande av läkarintyg lektionerna tillgodo till nästa termin.